Αποχιονισμός στην ΠΕ Φλώρινας

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθειας και μεταφοράς 3.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2022-23»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθειας και μεταφοράς 3.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2022-23»

Με το αριθ. πρωτ. 38837/29-09-2022 έγγραφό του το Τμήμα ∆ιαχείρισης και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ∆ημόσιας ∆ιοίκησης κάνει γνωστό ότι «το υποσύστημα ΕΣΗ∆ΗΣ Προμήθειας και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 14-10-2022 και ώρα 18:05 προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της βάσης δεδομένων του, και θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία την Πέμπτη 20- 10-2022 και ώρα 08:00 π.μ.».

Κατόπιν των ανωτέρω μετατίθεται για την 20-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικές προσφορές) που διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), μέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στο πλαίσιο του με αριθ. 171445 (αρ. 2/2022 με αρ. πρ. 143443/13-9-2022) ∆ιεθνούς ∆ημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση της «Προμήθειας και μεταφοράς 3.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2022-23».
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών (11/10/2022 και ώρα 23.59) και οι υπόλοιποι όροι του ως άνω διαγωνισμού παραμένουν ως έχουν.

Πατήστε εδώ για τον Διαγωνισμό.

Πατήστε εδώ για το σχετική Ανακοίνωση.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail