Μικρή Πρέσπα

Μετάθεση ημερομηνία προσφοράς και αποσφράγισης διαγωνισμού «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μετάθεση ημερομηνία προσφοράς και αποσφράγισης διαγωνισμού “Ενδυνάμωση οικοτουριστικών λειτουργιών πλωτής πεζογέφυρας και συνοδών λιμενίσκων”

Σύμφωνα με το Πρακτικό 15ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με συστημική αριθμό 193921 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ενδυνάμωση οικοτουριστικών λειτουργιών πλωτής πεζογέφυρας και συνοδών λιμενίσκων”, ως εξής:

1.Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων», με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 193921, για τις 31/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

2.Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων», με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 193921, για τις 06-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ.

 

Συνημμένα:

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail