Ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου έργου: “∆ιευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε Φλώρινας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «∆ιευθέτηση κοίτης ποταμού Σακουλέβα» προϋπολογιζόμενης δαπάνης κατά τη μελέτη ύψους :για την κατηγορία Α:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ με προϋπολογισμό 13.800,00 € και Β: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 63.200,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και συνολικής δαπάνης 130.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α. & αναθεώρηση).

Το έργο συντίθεται από τις’ ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ και ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/10/2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:30’. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η U05/11/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00’.

Πατήστε εδώ κι εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail