∆ιακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 70.506,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 56.860,32, ΦΠΑ : 13.646,48 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.

Η διάρκεια της σύμβασης Π.Ε. Φλώρινας από Ιανουάριο 2021 έως και Οκτώβριο 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/12/2020 και ώρα 23.59 π.μ.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 24-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη, εδώ για Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και εδώ για Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail