Φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για φοίτηση στη Σχολή Απολυμαντών για το έτος 2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών/Δ.νση Δημόσιας Υγείας – Λ. Αλεξάνδρας 196 , Aθήνα – Τηλ.: 21321600367, από τις 3/8/2016 έως και τις 5/9/2016:

Δικαιολογητικά :

Α. Αίτηση συμμετοχής.

Β. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους.

Γ. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης  ισότιμης σχολής (Όχι Λυκείου)

Δ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την εργασία του ως απολυμαντή.

Ε. Αποδεικτικό ηλικίας, π.χ. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης (δεκτοί από 18-50 ετών).

ΣΤ. Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. άνεργοι, πολύτεκνοι κ.λ.π.)

Η φοίτηση είναι εξάμηνη και η επιλογή γίνεται χωρίς εξετάσεις από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα  με έγκριση του Υπουργού Υγείας.

Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Για το επίσημο έγγραφο πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail