ΕΥΔΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία – συχνές ερωτήσεις

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Σχετικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», οι παρακάτω ερωτήσεις – απαντήσεις αφορούν την διαδικασία υποβολής προτάσεων:

1. Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;

Απάντηση: ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται.

 

2. Η εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;

Απάντηση: ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.

 

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής «Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής». Επιχειρήσεις που οφείλουν στην Εφορία θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. (μετά από ραντεβού) προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση οφειλής. Λόγω φόρτου εργασίας, συνθηκών Covid και ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των βεβαιώσεων με κίνδυνο να μην προλάβουμε τις προθεσμίες. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια για το θέμα αυτό;

Απάντηση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής εξαιτίας των χρονοκαθυστερήσεων που περιγράφετε, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής

 

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι:

  1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
  2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

Σας παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο;

Απάντηση: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το(α) δηλαδή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) και το (β) δηλαδή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών,περί μη κατάθεσης αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα).

 

5. Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού για το έτος 2019;

 

Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω Δράση. Ωστόσο κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

 

6. Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών, δηλαδή και αυτών που λειτουργούν εκτός ΠΔΜ ή η υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της ΠΔΜ;

Απάντηση: Υποχρέωση της επιχείρησης είναι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή την αίτηση πληρωμής) του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, και αφορά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης εντός της ΠΔΜ.

7. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση εγκριθεί και προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης τον Μάρτιο του 2021, για να ικανοποιηθεί το αίτημα θα πρέπει τον 02/2021 να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (κλάσμα ΕΜΕ) με τον 02/2020. Η διατήρηση του προσωπικού ελέγχεται αποκλειστικά για αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση τον 01/2021 ή και τον 03/2021 να απασχολεί λιγότερο ή και καθόλου προσωπικό; Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα Ιουνίου –Δεκεμβρίου 2020;

Απάντηση: Κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Δηλαδή αν επιχείρηση υποβάλει αίτημα καταβολής ενίσχυσης(πληρωμής δηλαδή) π.χ. 15/2/2021 τότε θα πρέπει στις 31/1/2021 να απασχολούσε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (αριθμό, ΟΧΙ ΕΜΕ) με αυτόν που απασχολούσε κατά τις 31/1/2020. Τα στοιχεία απασχόλησης των υπόλοιπων μηνών δεν ελέγχονται.

 

8.Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο1 «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.», θα πρέπει η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται εντός ΠΔΜ;

Απάντηση: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός ΠΔΜ. Σε αυτή την περίπτωση (που επιχείρηση έχει έδρα εκτός ΠΔΜ και υποκατάστημα εντός ΠΔΜ) το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ πριν την 1ηΙανουαρίου 2019 (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ’ αναλογία των ΕΜΕ επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ.

 

9. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.» σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ, η προϋπόθεση αυτή αφορά μόνο το/τα υποκαταστήματα που βρίσκονται εντός ΠΔΜ;

Απάντηση:Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο υποκατάστημα που βρίσκεται εντός ΠΔΜ (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα) να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) για την/τις Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).

 

10.Αναφορικά με το σημείο του οδηγού «Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ, θα πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην ΠΔΜ προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγορεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός ΠΔΜ, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.» πως προκύπτει η αναλογία; Παρακαλώ δώστε παράδειγμα.

Απάντηση:

a.Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 5 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της, το οποίο βρίσκεται εντός ΠΔΜ, απασχόλησε 1 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 45.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 1/5=0,2. Πολλαπλασιάζουμε το 45.000€ με το 0,2 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός ΠΔΜ έχει κάνει έξοδα ύψους 9.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση ΔΕΝ θεωρείται επιλέξιμη διότι δεν καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για άθροισμα εξόδων ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

b.Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 10 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της το οποίο βρίσκεται εντός ΠΔΜ απασχόλησε 4 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 120.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 4/10=0,4. Πολλαπλασιάζουμε το 120.000€ με το 0,4 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός ΠΔΜ έχει κάνει έξοδα ύψους 48.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση θεωρείται επιλέξιμη διότι καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για το ελάχιστο ύψος εξόδων και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 48.000€*50%=24.000€.

11. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019», σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της ΠΔΜ της οποίας το μοναδικό υποκατάστημα εντός ΠΔΜ ναι μεν έχει κάνει έναρξη πριν την 1ηΙανουαρίου 2019 αλλά διέκοψε την λειτουργία του (παύση εργασιών) εντός του 2020και συγκεκριμένα 11/3/2020, είναι επιλέξιμη για την παρούσα δράση;

Απάντηση: ΟΧΙ, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

 

12.Βαθμολογούμενο κριτήριο αλλά και μια εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής (να απασχολούσε λιγότερο από 50 εργαζομένους) είναι οι ΕΜΕ που απασχόλησε κατά το έτος 2019. Ο υπολογισμός αφορά σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων; Πως υπολογίζονται οι ετήσιες μονάδες εργασίας;

Απάντηση: Τόσο το βαθμολογικό κριτήριο, όσο και η συγκεκριμένη προϋπόθεση κάνουν λόγο για Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

 

13.Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία». Επηρεάζεται από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;

Απάντηση:Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863)και δεν επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσειςDeMinimis.

Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

 

14.Ζητείται να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή κάποια άλλη;

Απάντηση:Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση η οποία δεν αναφέρει παρακράτηση, η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω διαδικτύου.

 

15.Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2019 και τον 07/2019 μετατρέπεται σε εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;

Απάντηση:Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή εταιρία αυτή θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2019) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ.

 

16.Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν γίνεται λόγος για προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων. Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού);

Απάντηση:Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. Κατά τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, στο δείγμα του οποίου θα ζητηθούν δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού).

17.Δυο συνδεδεμένες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αμφότερες αίτημα για το πρόγραμμα ή είναι ένα αίτημα ανά ενιαία -δεδομένη επιχείρηση;

Απάντηση:Μπορούν να υποβάλλουν και οι δύο αίτηση, αρκεί να ικανοποιούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής οι οποίες υπαγορεύουνα) Η δεδομένη επιχείρηση να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή και β) ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η επιχείρηση (σε επίπεδο “δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης (όπως κάθε φορά ισχύει), δεν θα ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ.

 

18.Επιχειρήσεις που η φορολογική τους χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06, για ποια έτη θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικά έντυπα και κατ ́ επέκταση να λάβουν υπόψη στην καταχώρηση των στοιχείων;

Απάντηση:Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν τα φορολογικά έντυπα για τις κάτωθι χρήσεις:

01/07/2017 με 30/06/2018

01/07/2018 με 30/06/2019.

Ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (01/07/2018 έως 30/06/2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό του βαθμολογικού κριτηρίου Α2 (EBITDA/K.E.) θα ληφθούν υπόψη τα πεδία 524 και 500 του εντύπου Ε3. Τα υπόλοιπα δύο (2) βαθμολογικά κριτήρια δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι η χρήση ξεκινάει στις 01/07 και τελειώνει στις 30/06.

 

19.Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση σε αυτή τη Δράση, ενώ ταυτόχρονα έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ ή Β’ Κύκλος)» ή «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»; Ο λόγος διατύπωσης της συγκεκριμένης ερώτησης, είναι το ότι οι εν λόγω Δράσεις επιδοτούν λειτουργικά έξοδα (αμοιβές προσωπικού, ενοίκια, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, κλπ) για το 2021, στην κάλυψη των παραπάνω εξόδων θα κατευθυνθεί και το ποσό επιχορήγησης του προγράμματος.

Απάντηση:Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την υποβολή των προτάσεων δεν απαιτείται δήλωση-δέσμευση των επιχειρήσεων για τον ακριβή καθορισμό των εξόδων του 2021 που θα καλύψουν με την επιχορήγηση σε περίπτωση έγκρισης. Επίσης για την καταβολή της επιχορήγησης δεν προσκομίζονται αναλυτικά παραστατικά εξόδων που να αναλογούν στο ποσό της επιχορήγησης.

Ωστόσο υπάρχει η υποχρέωση το ποσό της επιχορήγησης να αναλωθεί εντός του έτους 2021 στους κωδικούς εξόδων του φορολογικού εντύπου Ε3 της επιχείρησης από τους οποίους υπολογίστηκε. Η παραπάνω υποχρέωση αποτελεί ελεγκτικό αντικείμενο των υλοποιούμενων έργων.

Συνεπώς για τις περιπτώσεις που αναφέρετε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη (λειτουργικά έξοδα για την περίπτωσή μας) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης.

 

20.Στις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αναγράφετε “κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους” εάν επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το 2019, δύναται να ενταχθεί;

Απάντηση:Ναι, μια επιχείρηση η οποία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το έτος 2019 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έχει δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση.

 

21.Παρακαλώ διευκρινίστε με παραδείγματα την βαθμολογία που λαμβάνει μια επιχείρηση στο κριτήριο «Α3 -Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης» για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10.

Απάντηση:Οι Τιμές του κριτηρίου υπολογίζονται από την διαίρεση

Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α)


Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)

Η Βαθμολογία του κριτηρίου υπολογίζεται από τον τύπο: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

Παράδειγμα

Επιχείρηση έχει κύκλο εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2019) 120.000,00€ και κύκλο εργασιών του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 (σύμφωνα με το πεδίο 312 του έντυπου Φ2 του 2020) 15.000,00€

Η βαθμολογία που θα λάβει στο Α3 είναι (120.000/15.000)*6↔8*6 = 48

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΟΜ17ΛΨ-Ψ3Π)

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail