ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων ένταξης & ανάκλησης ένταξης πράξεων για την 1η, 2η & 3η πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων ένταξης & ανάκλησης ένταξης πράξεων για την 1η, 2η & 3η πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι υπ’ αρ.  4905/23-11-2021, 4906/23-11-2021 & 4907/23-11-2021 τροποποιητικές  Αποφάσεις  Ένταξης  Πράξεων  & Ανάκλησης  Ένταξης  Πράξεων για την 1η, 2η & 3η Πρόσκληση της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις θα βρίσκονται αναρτημένες στους ιστοτόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο της δράσης (Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), οι δικαιούχοι θεωρείται ότι έλαβαν γνώση, με μόνη τη δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, όπως ισχύει.

Για λόγους προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στους συνημμένους στα δύο (2) Παραρτήματα των αποφάσεων Καταλόγους Δικαιούχων, μνημονεύεται ο «Κωδικός ΟΠΣΑΑ» κάθε δικαιούχου και όχι π.χ. το ονοματεπώνυμο ή/και το ΑΦΜ αυτής/αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός ΟΠΣΑΑ κάθε δικαιούχου (τόσο των παλιών όσο και των νέων δικαιούχων που προέκυψαν από μεταβίβαση ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης), εμφανίζεται στην καρτέλα «Τεχνικό Δελτίο» του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2385350545.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail