Φανός ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 5.438 τμ στο αγρόκτημα Φανού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου 5.438 τμ στο αγρόκτημα Φανού

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)».
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6405/19-01-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022).
  3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 « Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4384/2016.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
  5. Την αριθμ. 11933/23-1-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ ΨΜΔ67ΛΨ-8ΛΛ).
  6. Την αριθμ. 998/46581/7-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0ΒΒ-2ΦΑ) (ΦΕΚ.953/τ.Β΄/15-4-2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αναπροσαρμογή ετησίου τιμήματος χρήσης ακινήτου»
  7. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Φλώρινας με την οποία:

(α) καθόρισε για τα έτη 2024 και 2025, ως ελάχιστο όριο προσφοράς της αξίας της προς εκμίσθωση έκτασης, στο 3% της αντικειμενικής αξίας των αγροκτημάτων και των συνοικισμών ανά έτος. Ο προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας θα διαμορφώνεται μετά από επικοινωνία με την Δ.Ο.Υ. Φλώρινας για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

(β) καθορίστηκε ως ελάχιστο όριο προσφοράς της αξίας της προς εκμίσθωση έκτασης το ποσό των 11,34 € το στρέμμα.

  1. Την από 7-6-2023 αίτηση της κας Πολύζου Μαρίας του Αντωνίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

(ΑΔΑ:9Ν287ΛΨ-Ρ15)

Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα του παρακάτω ακινήτου του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια, με σκοπό την αγροτική χρήση και συγκεκριμένα για μονοετείς καλλιέργειες στο αγρόκτημα Φανού Δήμου Αμυνταίου και συγκεκριμένα:

1.Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου

Το αριθμ. 216 διαθέσιμο ακίνητο, έκτασης 5.438 τ.μ. της Αναμόρφωσης έτους 1961 αγροκτήματος Φανού Δήμου Αμυνταίου, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Δ.Π.Θ. Τσιομπάνου Γεωργ. Εμμανουήλ, το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Αναδασμού και Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και όπως αναρτήθηκε στην σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. (http://www.minagric.gr/index.php/el#δημοπρασίες).

2.Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Αναδασμού και Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων στον 5ο όροφο. Θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Φλώρινας, την 30-05-2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, με ώρα έναρξης 09:30΄ π.μ. και ώρα λήξης 09:45΄π.μ..

3.Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για τη μίσθωση της προαναφερόμενης έκτασης, ορίζεται σε έντεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (11,34€) το στρέμμα και συνολικά στο ποσό των εξήντα ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (61,67€) ετησίως, όπως ορίσθηκε με την αριθμ. 1/2024 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε. Φλώρινας.

4.Τόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος – Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος (άρθρο 9) του Ν. 4061/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 998/46581/07-04-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄/15-04-2014).

α. Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται κατά 50% στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει ο πλειοδότης, ως έσοδο του Δημοσίου και κατά 50% σε Τραπεζικό λογαριασμό, ως έσοδο της οικείας Περιφέρειας. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο και την απόδειξη εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Αναδασμού και Τοπογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων.

β. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή του τιμήματος. Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

5.Διάρκεια παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλα δέκα (10) χρόνια.

6.Εγγυήσεις

α. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος γραμμένη στα Ελληνικά ποσού έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (6,17€), δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου προσφοράς.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας και τον πλήρη τίτλο παραχώρησης, ο οποίος είναι «Παραχώρηση του αριθ. 216 διαθέσιμου ακινήτου έκτασης 5.438 τ.μ. της Αναμόρφωσης έτους 1961 αγροκτήματος Φανού Δήμου Αμυνταίου, προοριζόμενο να εκμισθωθεί για αγροτική χρήση και συγκεκριμένα για μονοετείς καλλιέργειες».

β. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4061/12. Για τους λοιπούς υποψηφίους η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7.Πλειοδότες

α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β. Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, σαν δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία.

γ. Για τον αποκλεισμό κάποιου από τη δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail