Μεταφορά μαθητών

Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας άνω των ορίων για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας άνω των ορίων για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023

Αντικείμενο του παρόντος ∆ΣΑ είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  – σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2021 – 2022 και 2022 – 2023.

Το παρόν ∆ΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο: Α. Λεωφορείο – Μικρό Λεωφορείο Β. Επιβατικό Όχημα ∆ημοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) & Γ. Ειδικά ∆ιαμορφωμένα Οχήματα.

Αιτήσεις συμμετοχής για την εγγραφή στο παρόν ∆ΣΑ μπορούν να υποβάλλονται για μία, περισσότερες ή όλες τις ως άνω κατηγορίες, εφόσον ο οικονομικός φορέας πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής εκάστης κατηγορίας.

Οι επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ υποδιαιρούνται, ενδεικτικά, ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χωρικής αρμοδιότητας ∆ήμου Φλώρινας, ∆ήμου Αμυνταίου και ∆ήμου Πρεσπών: «Λεωφορεία Μικρά και Μεγάλα», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 1.197.043,34 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%,

ΤΜΗΜΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: «Επιβατικό Όχημα ∆ημοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.)» και Ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 1.578.174,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων.

Η συνολική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 3.135.996,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.775.217,84 ευρώ, ΦΠΑ : 360.778,32 ευρώ) πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης ποσού 1.567.998,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %.

Συνολικός εκτιμώμενος Προϋπολογισμός με ∆ικαιώματα Προαίρεσης και ΦΠΑ 13%: 4.703.994,24 ευρώ.

Ως καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), ορίζεται η 08/06/2021 και ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για συμπληρωματικά αρχεία.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail