Νοσοκομεία

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου έργου Αναβάθμιση υποδομών 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου έργου Αναβάθμιση υποδομών, εκσυγχρονισμός, βελτίωση και ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία, σε τμήματα, Άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/ων κατασκευής του έργου:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.
ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6.574.599,52 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%),

Με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ανά Τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης (αρ. 50, ν.4412/2016)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com) και της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας (https://www.3ype.gr/). Στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.com) και της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας (https://www.3ype.gr/) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ».

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ», σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της παρούσας και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Σκοπός του υπό ανάθεση Έργου είναι:

(α) Η ενεργειακή αναβάθμιση των πέντε (5) Κέντρων Υγείας, και (β) Η επισκευή και αποκατάσταση των φθαρμένων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Με τις επεμβάσεις της αναβάθμισης των πέντε (5) Κέντρων Υγείας θα επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους, με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών και της λειτουργικότητας για τους χρήστες τους.

Το συνολικό Έργο υποδιαρείται στα ακόλουθα δύο (2) τμήματα (στο εξής τα «Τμήματα» και κάθε ένα επιμέρους τμήμα το «Τμήμα») τα οποία  ανατίθενται με διακριτές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016:
• ΤΜΗΜΑ Α το οποίο περιλαμβάνει: δύο (2) Κέντρα Υγείας (ΚΥ Αμυνταίου, ΚΥ Άρνισσας)
• ΤΜΗΜΑ Β το οποίο περιλαμβάνει: τρία (3) Κέντρα Υγείας (ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Σερβίων)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail