Αποχιονισμός

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου: Προμήθειας 3.200 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2023-2024

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου: Προμήθειας 3.200 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2023-2024

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
Την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους
όρους της Διακήρυξης, κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη 2385350504.
Την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές κ. Κων. Μουρατίδη τηλ.
23853 50521 ή στις ιστοσελίδες https://www.pdm.gov.gr/ και https://florina.pdm.gov.gr/

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΔΙΕΘΝΗ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 3.200 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τον αποχιονισμό
δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2023-2024. (cpv 34927100-2).
Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της ποσότητας και ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του
έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την
αρμόδια υπηρεσία.
Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται
αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και
επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια
συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων
πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια και μεταφορά 3.200 τόνων αντιπαγετικού άλατος ανέρχεται στο ποσό των 307.360,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 272.000,00 € και ΦΠΑ : 35.360,00 €).

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/09/2023 και ώρα 23.59.

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά και η Οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστούν
ηλεκτρονικά την 15-09-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail