Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), και μετά την αριθ. 1488/28-9-2021 με Α∆Α: Ψ9ΘΚ7ΛΨ-3ΗΩ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διενεργηθεί φανερή και  προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων  του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την υπογραφή της  σύμβασης.

Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 01 – 11 – 2021 ημέρα  ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 08.00 έως 09.00 π.μ.), ενώπιον της  επιτροπής που έχει οριστεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

Εγγύηση Συμμετοχής που ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιμήματος και υποβάλλεται στην  Επιτροπή κατά την ώρα της δημοπρασίας.

Αν κάποιος συμμετέχει για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της διαδικασίας, παρουσιάζοντας σχετικό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η χρονική περίοδος της εκμίσθωσης καθορίζεται για χρονικό διάστημα δύο ετών. Με αίτημα του εκμισθωτή η Οικονομική Επιτροπή Π.∆.Μ. με Απόφασή της μπορεί να παρατείνει την  εκμίσθωση έως δύο έτη (σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης του έργου αντικατάστασης του εναέριου  αναβατήρα GRAFFER), με δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος σε ποσοστό 10%.

Το ελάχιστο μίσθωμα, ως τιμή εκκίνησης στη δημοπρασία, για την παραπάνω χρονική περίοδο, ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), το οποίο θα καταβληθεί το 50% με την λήξη της 1ης χειμερινής περιόδου, και το υπόλοιπο 50% θα καταβληθεί με την λήξη της 2ης χειμερινής περιόδου.

Η εγγυητική επιστολή Καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 10 % επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση τόσο της έγκαιρης και εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη καταβολής του μισθώματος, όσο και της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Πριν την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ο μισθωτής θα προσκομίζει στην υπηρεσία, το βιβλίο συντήρησης, τους εξοφλημένους λογαριασμούς ΟΚΩ και το πρακτικό παραλαβής των μισθωμένων εγκαταστάσεων για την καλή κατάστασή τους.

Οι δαπάνες λειτουργίας του Χ.Κ. (∆ΕΗ, νερό, τέλη και λοιπές δαπάνες), ετήσιας συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτού, της ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του προσωπικού και της αμοιβής αυτού καθώς και της έκδοσης του ειδικού σήματος του ΕΟΤ., θα βαρύνουν το μισθωτή, ο οποίος αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης μεριμνά για αλλαγή στο όνομά του της χρήσης των υπηρεσιών της ∆ΕΗ, του νερού, των δημοτικών τελών και όποιων άλλων δαπανών απαιτείται.

Για τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας – Τμήμα  Προμηθειών, τηλέφωνο 2385350504 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου μπορούν να λάβουν γνώση και του σχεδίου σύμβασης που έχει καταρτισθεί.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail