Αποχιονισμός στην ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας»

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1144/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ5Χ7ΛΨ-Δ5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό µε ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας».

 

Ο Προϋπολογισμός των υπηρεσιών «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #476.160,00 €# συµπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (384.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 92.160,00 € δαπάνη Φ.Π.Α.), για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, υποβάλλουν προσφορά συνολικά για όλες τις υπηρεσίες και τις ποσότητες αποχιονισμού, που αναφέρονται στη Διακήρυξη (άρθρο 1.3).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, µέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 168714, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385054521, e-mail επικοινωνίας d.ty@florina.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 22/09/2022, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ. (Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των # 7.680,00 €# και με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, με ίσο χρόνο παράτασης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Η χρηµατοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Έργα χρηματοδοτούμενα από το Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 541/2022 (κ.ε. 2014ΕΠ54100002), Τροπ. 2 – Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτ. Μακεδονίας», Υποέργο «Μίσθωση μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας».

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα:  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον ανάδοχο της Σύμβασης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail