Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού -Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού -Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού -Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», με προϋπολογισμό # 65.000,00 Ευρώ # (με το Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, 6ος όροφος, Φλώρινα Τ.Κ. 53100), μέχρι και τις 12/08/2021. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα παρακάτω έγγραφα της σύμβασης : Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, Τ.Ε.Υ.Δ., Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής pdm.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας florina.pdm.gov.gr.  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-54521, Fax επικοινωνίας 23850-54524, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-54513.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην έδρα της υπηρεσίας (Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, 6ος όροφος, Φλώρινα Τ.Κ. 53100), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους # 1.048,40 Ευρώ #, κατά τους όρους της παρ. 1.α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου και με ισχύ τουλάχιστον Δέκα (10) μήνες και 30 ημέρες, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πατήστε εδώ για όλα τα σχετικά έντυπα.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail