Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019 συνολικού προϋπολογισμού 99.906,80 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης τιμής.

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail