Διακήρυξη 1/2017 προμήθειας αναλωσίμων και γραφικής ύλης Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την με αριθμ. 573 / 4 – 4 – 2017 (ΑΔΑ 6Υ5Μ7ΛΨ- Ε0Κ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας «Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών, Φαξ και Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2017 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός είναι 73.000,00  € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ήτοι για:

α) Αναλώσιμα Υλικά Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φαξ προϋπολογισμός 36.500,00 € με ΦΠΑ. β) Γραφική  Ύλη προϋπολογισμός 36.500,00 €  με Φ.Π.Α

    Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24-04-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού της Π. Ε. Φλώρινας ( Πτολεμαίων 1, Ημιώροφος, 53100 Φλώρινα).

   Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24-04-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου, Πτολεμαίων 1 της Π. Ε. Φλώρινας.

Η «Εγγύηση συμμετοχής» καθορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 1/2017.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης θα κοπεί στο όνομα:  Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για  περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών  (τηλ. 23850 54-504, ή 2385350504  κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη  μέρα  και  ώρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Πατήστε εδώ για το ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπέυθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail