Πετρέλαιο

Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης-λιπαντικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων ΠΕ Φλώρινας και πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας από Νοέμβριος 2022 έως Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου θέρμανσης για ΟΑΕΔ Φλώρινας για το 2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2022 έως και Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2023

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1282/01-09-2022 (ΑΔΑ Ψ4ΓΨ7ΛΨ-5ΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό 2ε ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2022 έως και Οκτώβριο 2023 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2023.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα 260.666,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα από Νοέμβριο 2022 έως και Οκτώβριο 2023 (προμήθεια 48.500 λίτρων περίπου πετρελαίου κίνησης προϋπολογισμού 103.440,80 €, προμήθεια 11.000 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού 26.461,60 €, προμήθεια 76.974,45 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 130.764,20 €). Ο προϋπολογισμός της προμήθειας λιπαντικών ανέρχεται συνολικά στα 7.680,56 € με ΦΠΑ για το
διάστημα από Νοέμβριο 2022 έως και Οκτώβριο 2023.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 64.000 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας ανέρχεται στα 87.296,00 € συ2περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2022.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας 11.500 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Φλώρινας ανέρχεται στα 15.686,00 € συ2περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2022.
Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα είδη, είτε μεμονωμένα κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10/10/2022 και ώρα 23:59.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 14/10/2022 ώρα 09.00 π.μ.
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-10-2023 για την Π.Ε. Φλώρινας με δικαίωμα παράτασης μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού 10% της προαίρεσης και των συνολικών ποσοτήτων, και για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας) η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-12-2023.

 

Πατήστε εδώ για τα απαραίτητα έγγραφα.

 

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail