Υπολογιστής

Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1501/12-10-2022 (ΑΔΑ ΩΖΛΓ7ΛΨ-ΕΘΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας 2022.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στα 89.465,00 € με ΦΠΑ και 72.149,19 € χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλα τα Τμήματα Α & Β των ειδών, ή μεμονωμένα είτε για το Τμήμα Α είτε για το Τμήμα Β και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε τμήματος.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/11/2022 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 11/11/2022 ώρα 09.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2022.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και χωρίς δικαιώματα προαίρεσης του Τμήματος Α ή του Τμήματος Β των ειδών ή του συνόλου των Τμημάτων Α & Β των ειδών.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του είναι ένα έτος με ίσο χρόνο παράτασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail