Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου «Προμήθειας χρώματος & υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2023»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου «Προμήθειας χρώματος & υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2023»

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 684/09-05-2023 (ΑΔΑ 9ΡΞ37ΛΨ-82Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2023».

Ο προϋπολογισμός της «Προμήθειας χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2023» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 145.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για διάστημα 24 μηνών (117.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, 28.080,00 € ο ΦΠΑ 24% και 145.080,00 € με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες που είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 1) Την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της Διακήρυξης, 2) Την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή στις ιστοσελίδες www.pdm.gov.gr και florina.pdm.gov.gr

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/05/2023 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 02/06/2023 ώρα 09.00 π.μ.
Η σύμβαση θα ισχύει για 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail