Απολογισμός πεπραγμένων έργων και δράσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2020 – Μέρος 4ο

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Για την Π.Ε. Φλώρινας η ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, αποτελεί την αφετηρία για την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και τη διέξοδο του ενεργού κοινωνικού ιστού της περιοχής από την ανεργία.

 

Παρεμβάσεις στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

α. Αρδευτικά Έργα

Η λίστα των αρδευτικών έργων στην Π.Ε. Φλώρινας

Περιοχές Πρόοδος 2020
1 Αρδευτικό Φλώρινας Δημοπράτηση και Διαδικασίες σύμβασης
2 Αρδευτικό Παρορίου Δημοπράτηση και Διαδικασίες Σύμβασης
3 Αρδευτικό Αμυνταίου Ωρίμανση μελετών
4 Αρδευτικό Πρεσπών Διαδικασίες Σύμβασης
5 Αρδευτικό Ν/Α Φλώρινας Ωρίμανση μελετών

β. Αναδασμοί

Η λίστα των αναδασμών στην Π.Ε. Φλώρινα

Περιοχές Πρόοδος 2020
Παλαίστρα Έχουν ολοκληρωθεί οι αναδασμοί και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτέλεση παράλληλων έργων αναδασμού από Δ.Τ.Ε
Μελίτη
Αμμοχώρι Σε εξέλιξη
Βαρικό Εκκίνηση εργασιών αναδασμού
Σιταριά-Σ.Σ. Βεύης Παράδοση νέων τεμαχίων
Αρμενοχώρι Πιθανή επαναδημοπράτηση μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Σκοπιά Σε εξέλιξη
Πέρασμα
Ασπρόγεια Σε εξέλιξη
Νεοχωράκι Προσυμβατικός έλεγχος κ υπογραφή σύμβασης
Μαρίνα Αναμονή απόφασης διενέργειας δημοπράτησης. Αναμονή οριστικοποίησης παλαιού κτηματικού καθεστώτος (ΠΚΚ)
Μεσόκαμπος Αναμονή δέσμευσης πίστωσης. Πιθανή επανέναρξη εργασιών με δημοπράτηση

Τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν ή υλοποιήθηκαν βάσει μελετών είναι:

 • Ισοπεδώσεις ώστε τα αγροτεμάχια να έχουν επιφάνεια κατάλληλη για καλλιέργεια.
 • Διάνοιξη νέων δρόμων.
 • Κατασκευή σωληνωτών οχετών με πλαστικούς σωλήνες και διαβάσεων.
 • Διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων για τη συγκέντρωση oμβρίων υδάτων.

γ. Αντιπλημμυρικά Έργα

Οι εργασίες – επεμβάσεις από την Π.Ε. Φλώρινας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου:

 • Στην Κοινότητα Αρμενοχωρίου, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων του πρανούς εντός του οικισμού, προκειμένου να προστατευθεί από υποσκαφή και πιθανή ολίσθηση του. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάντη της γέφυρας καθαρισμός της κοίτης του ποταμού.
 • Στην Κοινότητα Αετού, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων στα θεμέλια της γέφυρας προς Νυμφαίο, καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και τοποθέτηση κλειδωμάτων ασφαλείας επί της γέφυρας.
 • Στην Κοινότητα Σκλήθρου, αποκατάσταση και συντήρηση δυο υφιστάμενων διαβάσεων.
 • Στην Κοινότητα Πελαργού, καθαρισμός χειμάρρου.
 • Στην Κοινότητα Βαρικού, καθαρισμός αρδευτικών καναλιών και ρεμάτων.
 • Τέλος, στην Κοινότητα Σκοπού, καθαρισμός του ρέματος εντός του οικισμού.

Ειδικότερα ο καθαρισμός της κοίτης των ποταμών των Κοινοτήτων περιελάβανε:

α. Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού της κοίτης των ποταμών ή των ρεμάτων από  αυτοφυή βλάστηση.

β. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ποταμών και των ρεμάτων δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή ροή των υδάτων.

γ. Εργασίες καθαρισμού της διατομής από κορμούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριμμάτων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 541- (κ.ε. 2014 ΕΠ541100001) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 250.000 €.

δ. Αρδευτικό Έργο Πρεσπών:

Στα πλαίσια εξέλιξης του αρδευτικού έργου, η Π.Ε. Φλώρινας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνέβαλαν καταλυτικά ώστε το αρδευτικό να περάσει από το επίπεδο των μελετών σε τροχιά υλοποίησης, Το έργο έχει δημοπρατηθεί και είναι προϋπολογισμού 20.000.000 εκ. €.

ε. Έργα του Φράγματος Παρορίου

Στο φράγμα Παρορίου τα έργα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και έχουν σαν σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού των χειμάρρων Παρορίου και Κρατερού. Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών της περιοχής σε άρδευση, δίνοντας τη δυνατότητα καλλιέργειας ειδών υψηλής οικονομικής απόδοσης σε έκταση 3.630 στρ. γεωργικής γης.

στ. Άρδευση Αμπελώνων Αγ. Παντελεήμονα-Φλώρινας

Αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για την ανόρυξη γεωτρήσεων προς άρδευση των αμπελώνων, συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό τεχνικό δελτίο έργου στην Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου. Στόχος του έργου είναι η επίλυση των προβλημάτων άρδευσης των αμπελοκαλλιεργειών.

ζ. Αποκατάσταση του Αποστραγγιστικού Δικτύου Χειμαδίτιδας

Η αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου της Χειμαδίτιδας είναι έργο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Κοινοτήτων, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Αναργύρων και Πεδινού, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ροής.

Οι εργασίες που εκτελούνται αφορούν:

 • Την απομάκρυνση της βλάστησης από τα πρανή των τάφρων.
 • Τις εκβαθύνσεις – εκσκαφές που αφορούν τόσο την απομάκρυνση φερτών υλικών όσο και τη διεύρυνση της κοίτης.
 • Την διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης των τάφρων, ώστε να επιτευχθεί η ομαλή απορροή και αποστράγγιση των καλλιεργημένων εδαφών.
 • Την αντικατάσταση υφιστάμενων οχετών ή κατασκευή νέων, όπου απαιτείται.
 • Την κατασκευή αναχωμάτων για την προστασία όμορων εκτάσεων, όπου απαιτείται.
 • Την κατασκευή θυρο-φραγμάτων στις δευτερεύουσες τάφρους για τη διαχείριση υδάτων.
 • Τις εργασίες καθαρισμού της αυτοφυούς  ποώδους και θαμνώδους βλάστησης στην εκτροπή του ρέματος του Σκλήθρου, καθώς και στην ενωτική διώρυγα Ζάζαρης – Χειμαδίτιδας.

Το έργο έχει Προϋπολογισμό Μελέτης 1.810.000,00€. Η χρηματοδότηση της υλοποίησής του είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2014 – 2020. Το έργο είναι σε εξέλιξη.

η. Καθαρισμός Διαύλων ΤΟΕΒ Πρεσπών

Πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των διαύλων του ΤΟΕΒ Πρεσπών, προκειμένου να  ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία των δύο αντλιοστασίων, που συμβάλλουν στην άρδευση της λεκάνης των Πρεσπών, έκτασης περίπου 14-16 χιλιάδων στρεμμάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 19.000,00 €.

θ. Αγροτικός Εξηλεκτρισμός

Το πρόγραμμα επιδοτεί την κατασκευή ηλεκτρικών δικτύων για τον εξηλεκτρισμό εγκαταστάσεων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φυτικής και ζωικής παραγωγής. Τελευταία εξέλιξη αποτελεί  η διάθεση πίστωσης για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος. Εκ μέρους της Π.Ε. Φλώρινας έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις για 130 πράξεις, όπως μελέτες, αυτοψίες, τροποποιήσεις στοιχείων και άλλα.

ι. Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας

Στην ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας είναι εγκατεστημένες 10 ενεργές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κανονισμού λειτουργίας της. Η ΒΙ.ΠΕ. υποστηρίζεται απο βασικές υποδομές ηλεκτροδότησης,ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και οδικού δικτύου.Παρουσία του Συντονιστή Σχεδιασμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κωστή Μουσουρούλη πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με εκπροσώπους φορέων και συλλογικών οργάνων στην ΒΙ.ΠΕ. με θέμα την ενίσχυση της  εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση του δευτερογενούς τομέα.

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε ομόφωνα η εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για τη διαχείριση του θέματος απεμπλοκής της ΕΤΒΑΒΙΠΕ ΑΕ από τη διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας, με την προοπτική ίδρυσης ενός ειδικού φορέα διαχείριση, στον οποίο θα συμμετέχουν οι Δήμοι της Π.Ε. Φλώρινας, το Ε.Β.Ε. και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς. ( με Αρ. Απόφασης Π.Σ.343/20)

 

Μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της Π.Ε. Φλώρινας και παρακολουθείστε τις διαφάνειες παρουσίασης του ετήσιου απολογισμού, μ΄ ένα κλίκ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ακολουθεί μέρος 5ο

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail