Φυάλες υγραερίου

Απόφαση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Δήμου Αντώνιος)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Απόφαση χορήγησης άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Δήμου Αντώνιος)

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/11/2/165403/12.10.2023 απόφαση τoυ Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον Δήμου Αντώνιο.

Η  αναφερόμενη έχει έδρα στην δημοτική οδό Φλώρινας – Αλώνων, του Δήμου Φλώρινας, του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.: 137709986

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

Ε.Π.

Η Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Βιομηχανίας,   Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης

  Π.Ε. Φλώρινας

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail