Δίχτυα

Απαγόρευση αλιείας σε λίμνες, τεχνητές λίμνες φραγμάτων και ποταμούς της Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
 2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
 3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
 4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 6. Την  εφαρμογή  του  ν. 3852/2010 « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης »
 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
 8. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.
 9. Την υπ’ αρ. 543/08-04-19  εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την υπ’ αρ. 55235/01-04-19 εισήγηση του Αλιευτικού Συλλόγου Αετού – Λιμνοχωρίου
Αποφασίζουμε
 1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :
 • Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 20η Απριλίου 2019  και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.
 • Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  01η  Ιουνίου 2019 και ώρα 09.00 πρωινή.

πρωινή.

 • Πετρών, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή, έως και  01η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.
 • Φράγμα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 09.00 πρωινή.
 • Φράγμα Τριανταφυλλιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.
 • Φράγμα Παπαδιάς κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.

 

 • Λιμνοδεξαμενές Βεύης και Αμμοχωρίου, κατά το χρονικό διάστημα από 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.οο πρωινή, έως και  10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.
 • Σακουλέβας ποταμός σε όλο το μήκος του, κατά το χρονικό διάστημα 22η Απριλίου 2019 ώρα 08.00 πρωινή έως και 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 08.00 πρωινή.
 1. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
 1. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία  όπου  υπάρχει  Υπηρεσία  σε  λειτουργία,  στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση  Δασών του Νομού για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

 

 

                                                                       Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                                           Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

                                                                            ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail