Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2021-2022

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας και μεταφοράς 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 2021-2022

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τον αποχιονισμό δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2021-2022. (cpv 34927100-2).
Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της ποσότητας και ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα και την μεταφορά των ποσοτήτων άλατος στους τόπους που θα του υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία.
Η ανάληψη από την πλευρά του αναδόχου και της μεταφοράς του άλατος, με δικά του έξοδα, κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της προμήθειας, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη, από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 125.663,72 και ΦΠΑ : 16.336,28 €).

 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/6/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59μ.μ.
Η διαδικασία αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 30-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1
Πόλη: ΦΛΩΡΙΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 53100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός: ΝUTS
Τηλέφωνο: 23850 54504
Φαξ: 23850 54501
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.pdm.gov.gr https://florina.pdm.gov.gr/

 

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail