5ο Διεθνές Συνέδριο – «Μαθηματικός Χώρος Εργασίας» στη Φλώρινα – Απολογισμός

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Μετά την Κύπρο, τη Γαλλία, τον Καναδά και την Ισπανία, το Πέμπτο Συμπόσιο “Μαθηματικός Χώρος Εργασίας” (το επίσημο site βρίσκεται εδώ) πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην Παιδαγωγική Σχολή στη Φλώρινα,  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για μια διεθνή ερευνητική συνάντηση σχετικά με τη Μαθηματική  Εκπαίδευση  με χρήση του θεωρητικού μοντέλου που αναπτύχθηκε από τον Alain Kuzniak.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων από την Ευρώπη – Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία – και την Αμερική – Καναδά, Χιλή, Μεξικό επιτρέπει τις ακριβείς επιστημονικές ανταλλαγές. Οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, είχαν την ευκαιρία να λάβουν συμβουλές και σχόλια από ειδικούς ερευνητές στον τομέα, γεγονός  που αποτελεί μια σημαντική στιγμή στη διαμόρφωση αυτών των νέων ερευνητών.

Η οργάνωση ήταν πολύ αποτελεσματική και ευέλικτη διαμορφώνοντας στο Πέμπτο συμπόσιο «Μαθηματικός Χώρος Εργασίας» μια φιλική ατμόσφαιρα η οποία ευνοεί την εργασία, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βιώσουν την φιλοξενία και τον ελληνικό πολιτισμό.

 

Un moment scientifique et de convivialité inoubliable !

Après Chypre, la France, le Canada et l’Espagne, le cinquième symposium « Espace de Travail Mathématique » (http://etm5.web.uowm.gr/fr/) s’est tenu en Grèce, à la faculté de Pédagogie de Florina, Université de Macédoine Ouest. Il s’agit d’une rencontre internationale de recherche sur la didactique des mathématiques autour du modèle théorique développé par Alain Kuzniak.

L’effectif limité permet des échanges scientifiques précis et proches des préoccupations des participants venant d’Europe – Chypre, Espagne, France, Grèce – ainsi que d’Amérique – Canada, Chili, Mexique. Les étudiants de doctorat et de master, ont pu profiter des conseils et commentaires des chercheurs experts du domaine ce qui constitue un moment important de la formation de ces jeunes chercheurs.

L’organisation a été très efficace et souple donnant au symposium ETM5 une ambiance amicale et propice au travail dans un cadre parfaitement adapté, donnant l’occasion aux participants de découvrir l’hospitalité et la culture hellénique.

¡Un momento inolvidable científica y la convivencia!

Después de Chipre, Francia, Canadá y España, el quinto simposio “Espacio de trabajo Matemático” (http://etm5.web.uowm.gr/es/) se llevó a cabo en Grecia, la facultad de pedagogía Florina, Universidad de la Macedonia Occidental. Es un encuentro internacional de investigación sobre la educación matemática en torno al modelo teórico desarrollado por Alain Kuzniak.

Los efectivos permiten intercambios científicos precisos y cerrar las preocupaciones de los participantes de Europa – Chipre, Francia, Grecia, España – y de América – Canadá, Chile, México. Los estudiantes de maestría y doctorado, que disfrutaron de consejos y los comentarios de los investigadores expertos del campo, eso constituye un momento importante en la formación de estos jóvenes investigadores.

La organización fue muy eficiente y flexible dando al simposio ETM5 un ambiente agradable propicio para el trabajo en un entorno perfectamente adecuado, dando la oportunidad a los participantes a experimentar la hospitalidad y la cultura helénica.

 

A unforgettable scientific moment and conviviality!

After Cyprus, France, Canada and Spain, the fifth symposium “Mathematical Working Space” (http://etm5.web.uowm.gr/en/) was held in Greece, in the faculty of Pedagogy of Florina, University of Western Macedonia. It is an international gathering of research on mathematics education about the theoretical model developed by Alain Kuzniak.

The limited strength allows precise scientific exchanges and close the concerns of participants from Europe – Cyprus, France, Greece, Spain – and of America – Canada, Chile, Mexico. The Doctoral and Master students, enjoyed advice and comments from experts researchers of the field, which constitutes an important moment in the formation of these young researchers.

The organization was very efficient and flexible giving the symposium ETM5 a friendly atmosphere favorable to work in a setting perfectly suited, giving the opportunity for participants to experience the Hellenic hospitality and culture.

Laurent Vivier, Université Paris – 7 Denis Diderot

Philippe Richard, Université de Montréal

Kostas Nikolantonakis, Université de la Macédoine Ouest

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail