Μεταφορά μαθητών

1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2022-23

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

1η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Φλώρινας σχολικού έτους 2022-23

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δρομολογίων που αποτυπώνονται στους κατωτέρω Πίνακες για το σχολικό έτος 2022-2023, διάρκειας ενός σχολικού έτους (2022-2023) σύμφωνα:

Α) με την δήλωση που έχουν υποβάλει μέσω του ΕΕΕΣ,
Β) με τους επισυναπτόμενους πίνακες σχολικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 – Ιουνίου 2023 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά στο με αρ. συστήματος διαγωνισμό 168654 της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
μορφή, σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.

Έναρξη υποβολής προσφορών : 28/07/2022 ημέρα Πέμπτη
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των οικονομικών προσφορών θα είναι η 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59 μ.μ.
Η αποσφράγιση θα γίνει στις 19/08/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣ∆ΟΥ

 

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail